IN QUESTO BLOG NON SI PUBBLICANO COMMENTI ANONIMI.

lunedì 14 novembre 2011

Pietro e Paolo a Gerusalemme: secondo incontro

- di Saso Bellantone
Dopo quattordici anni, Paolo decide di andare a Gerusalemme. Nel corso dei suoi viaggi, infatti, ha sentito dire che lui è un impostore e che il vero Vangelo è quello dei fratelli di Gerusalemme, Pietro, Giacomo e Giovanni, secondo i quali la fede nel Messia Gesù richiede la circoncisione, mentre Paolo predica l’inverso. Paolo ha bisogno di chiarezza e per questo motivo va a trovare gli apostoli. Giunto innanzi alla casa di Pietro, dice a Barnaba di aspettare fuori e bussa:
Pa: Permessu! Pozzu trasìri?
Pi: Cu’ è?
Pa: A’ bellezza ‘i cumpari Petru!
Pi: Uiii!!! ‘Mpari Paulu! (Pietro si alza dalla sedia e gli va incontro) Quant’avi chi no’ ndi virìmu! Trasìti trasìti! Mi penzava ca’ erunu i guardi romani chi volìvunu ancora sordi… Venìti avanti! Chi si rìci?!
Pa: Staju morendu! Avi ‘i l’Arabia chi camìnu! ‘I quantu mi lorunu i pedi, aund’è caru n’terra!
Pi: Pe’ l’amuri ‘i Diu! ‘Ssettativi cca’, così vi ripigghiati! Chi vi offru? ‘Nu pocu ‘i pani? ‘Mbiccheri ‘i vinu? ‘Rrrivastivu chi stava giustu mangiandu…
Pa: Ahiahi! (si siede) No’ no’ vogghiu nenti, grazi! ‘Mbiccheri d’acqua se l’avìti e ‘nu minutu pemmi mi ripìgghiu!
Pi: Quali acqua Paulu! No’ sapìti ca’ ‘rruggia?! ‘Mbivìtivi ‘nu bellu biccheri ‘i vinu e pigghiativi tutti i minuti chi volìti! (Pietro gli versa del vino)
Pa: Vi ringraziu Petru, veramenti! U’ sapìti ca’ sugnu astemiu… ‘nu pocu d’acqua mi basta e mi ricrìu!
Pi: Tenìti cca’ cumpari! ‘Mbivìti, sennò m’offendu! Cu’ no’ ‘ccetta no’ merita! (Pietro gli mette la coppa di vino in mano e lo obbliga a bere).
Pa: Sulu pe’ ‘sta vota e sulu unu, vabbonu?! Apoi basta, sennò mi ‘mbriacu! Saluti!
Pi: Saluti!
I due brindano. Poi Pietro riprende:
Pi: Allura cumpari… chi mi cuntati? Comu mai venìstivu pemmi mi trovati?
Pa: Petru… vogghiu sìri schiettu cu’ vui. Oramai, avi riciassettanni chi ndi canuscìmu e penzu ca’ è megghiu ‘mi vaju o’ quagghiu…
Pi: Dicìti dicìti senza pili nda lingua.
Pa: Allura… Vozi venìri pemmi vi trovu, pecchì mentri girava ‘i cca’ e di ja’, mi dìssuru ca’ parrauvu mali ‘i mìa…
Pi: Pe’ l’anima di morti Paulu! Chi mi ricìti? Ma stati zannijandu o ‘u ricìti averu?
Pa: Averu Petru! Averu! Giriai tutta ‘a Siria, ‘a Cilìcia, a Palestina nda ‘sti tridicianni e aundi ìja, mi rìssiru ‘i ‘sta manera: ca’ vui, Giacomu e Giuvanni ricìti ca’ jeu cuntu ‘mbrogghi, pecchi’ ‘u Signuri no’ vìtti mai e ca’ cu’ voli crirìri o’ Signuri s’avi ‘a fari ‘a circoncisioni, comu dicìti vui, no’ comu dìcu jeu ca’ no’ si l’avi a fari!
Pi: (Pietro si fa scuro in volto e si passa una mano sulla fronte) Vi giuru supra ‘i me’ mugghieri e di’ me’ figghi, ca’ ‘sti paroli no’ nescìru mai ‘i ‘sta vucca! Se volìti vaju e chiamu a Giacumu e a Giuvanni, così vu dìnnu puru ìji!
Pa: No’ vi ‘ncarricati cumpari Petru, no’ nc’è bisognu pemmi ‘i chiamati. Dassatimi finìri… Ora vi stava dicendu… ah sì… Quandu ntìsi ‘sti cosi, dìssi jeu: “Com’è possibili ca’ girunu sti vuci? A’ prima vota chi ‘u vìtti, Petru mi fìci ‘na bona ‘mpressioni. Parrava e guardava nda l’occhi, quandu mi dìssi i circoncisi pe’ ìju e ‘u restu pe’ mìa. Cca’ ‘a verità o esti chiju chi sentunu i me’ ricchi oppuru nc’è ncunu chi no’ mi poti virìri e parra mali e’ spaji. O mi stannu pigghiandu po’ culu oppuru sunnu i Romani chi ndi vonnu spartìri. Romani hannu ‘a essiri, sicuru! Ma pemmi staju nda paci, dassa ca’ vaju pemmi parru cu’ Petru ‘i prisenza, così virìmu chi mi dìci ìju. Pecchì se no’ sunnu Romani, allura o’ staju giriandu a muzzu e pe’ nenti oppure nc’è ncunu chi ndi voli mali a tutti”. E ‘i ‘sta manera fìci.
Pi: Facìstivu bonu allura Paulu ca’ venìstivu ndi mìa! Pecchì jeu sugnu Petru e no’ ndi cuntu ‘mbrogghi! (Pietro si ammutolisce e si irrigidisce per un attimo, pensando al gallo che canta tre volte quando, arrestato Gesù, lo accusano di essere un suo seguace e lui nega tutto)
Pa: Petru… appostu?! Chi vi pigghiau?
Pi: Ah sì… Nenti! Mi ricordai ca’ aju ‘a jìri pemmi fazzu ‘na riunioni cchiu’ tardu… stava dicendu… Jeu sugnu Petru! Petru! E ‘u me’ nomi parra sulu!
Nel frattempo, entrano Giacomo e Giovanni. Vedono Pietro che gesticola e si pavoneggia come un attore teatrale e scorgono Paolo che lo osserva incuriosito.
Gia: Chi succeri cca’? Chi esti ‘stu circu?! Cumpari Paulu?! Chi piacìri! Mi rìri ‘u cori pemmi vi vìju!
Gio: Paulu! Chi meravigghia! (i due corrono a salutarlo. Paolo ricambia un po’ imbarazzato)
Pi: Menu mali ca’ ‘rrivastuvu! Nci stava dicendu a Paulu ca’ sunnu tutti ‘nvenzioni chiji chi ntìsi!
Gia: Quali ‘nvenzioni?
Pi: Nci dìssiru ca’ nui jimu dicendu n’ giru ca’ ìju cunta ‘mbrogghi e ca’ cu’ voli crirìri ‘o Signuri s’avi a fari ‘a circoncisioni pe’ forza!
Gi: Paulu Paulu! L’urtima vota chi ndi vìttimu, mi pari quattordicianni arretu, ‘u sentìsti chi to’ ricchi quali esti ‘u nostru penzeru supra ‘i tìa, giustu? Poì jìri aundi voi ca’ nostra benerizioni! Comu fai pemmi crìri a ‘sti palli?
Pa: Giacomu, jeu no’ nci crirìa prima e no’ nci crìru mai a ‘sti vuci chi mentunu ‘n giru! Pe’ chistu vìnni pemmi vi trovu! Pecchi’ sacciu comu a penzati supra i mìa! Nci dìssi a Petru ca’ sicundu mìa hannu a essiri i Romani chi mentunu ‘sti vuci ‘n giru pemmi ndi spartunu. Forzi, sunnu puru ‘mbiscati chi frati e mancu sapìmu cu sunnu! Stativi attenti!
Gi: Mi ‘rrobbasti ‘i paroli da vucca, Paulu! Puru sicundu mìa nc’av’essiri ncunu chi joca cu’ l’acqua santa e cu’ focu! Sicuru comu ‘a morti! Ncunu si zziccau ammenzu e’ frati e menti ‘n giru sti vuci pemmi jarma guerra! Ma no’ ti ‘ncarricari Paulu! Quant’è veru ‘u Signuri, ti giuru ca’ a chisti ‘i pigghiamu e nci facimu virìri ‘u Patreternu prima du tempu! ‘U sapìsti ìi Ananìa, no?! Cca’!
Giacomo allunga la mano a Paolo in segno di promessa. Paolo si alza e la stringe, poi Pietro e Giovanni mettono le loro mani su quelle degli altri due e tutti e quattro si sorridono vicendevolmente.
Pa: Allura pozzu stari nda paci?
Gio: Paulu sentìsti chi to’ ricchi n’autra vota! Vai aundi voi e no’ ti dari penzeru!
Pa: Comu restamu, allura? Comu a l’autra vota? Vui prericati e’ circoncisi e jeu a tutti l’autri?
Pe: Comu a l’autra vota, Paulu! Nui e’ circoncisi e tu o’ restu da’ genti! Vabbonu?
Pietro prende delle coppe e vi versa del vino, porgendolo agli altri.
Pi: Ora, vistu ca’ nci sunnu puru Giacomu e Giuvanni, struzzamu a’ nostra saluti, tutti i quattru!
Pa: Petru t’avìva diciutu ca’ unu mi basta senno’ mi mbriacu!
Pi: E jamu Paulu, ‘nu biccheri e basta! A’ saluti!
Pietro Giacomo e Giovanni alzano le coppe in aria e attendono che Paolo faccia lo stesso. Paolo si ferma un attimo per pensare, poi riprende:
Pa: Vabbonu! Però no’ pecchi’ no’ vi crìru, ma pecchi’ mi ricordai ca’ avi ‘na ura chi spetta fora e forzi si voli rifriscari puru ìju… Barnaba! Barnaba trasi e ‘mbiviti ‘nu biccheri ‘i vinu! Moviti!
Entra Barnaba. Pietro Giacomo e Giovanni si guardano tra loro, immobili come statue, cercando l’aiuto dell’altro.
Pa: Allura Petru! No’ jinchi ‘nu biccheri ‘i vinu pe’ l’amicu?
Pi: Comu no’!
Come svegliandosi da un torpore, Pietro dà la sua coppa a Barnaba e versa del vino per lui in un’altra coppa, mentre gli altri lo guardano ammutoliti. Raggiunti gli altri, alzano le coppe in aria e brindano.
Tutti: A’ saluti!
Paolo e Barnaba bevono, mentre gli altri si portano la coppa alle labbra e fanno finta di bere. Paolo se ne accorge e pensa che è il momento di andarsene, perché ha trovato la risposta che cercava.
Pa: Vabbonu amici! Allura, mi pari ca’ esti tuttu appostu e mi ndi pozzu jiri! U’ Signuri pemmi vi benerici! Barnaba! Imunindi ca’ aund’è chi scura!
Pi: Veni quandu voi Paulu! ‘Sta porta esti sempri aperta pe’ l’amici!
Gia: Grazi pa’ visita!
Gio: Ndi virìmu!
Mentre i tre lo salutano sorridenti, Paolo se ne va assieme a Barnaba. Poco dopo, quando ormai sono già per la strada, Paolo sente chiamare il suo nome e si volta. È Pietro che corre come un forsennato per raggiungerlo.
Pa: Chi è?! Chi ti sperdìsti Petru?!
Pi: Paulu! Spetta ca’ mi ripigghiu… chi fujuta! Ahiahi! N’autru mostru mi sperdìva! Menu mali ca’ m’u ricordaru Giacomu e Giuvanni! Quandu giriji ‘i cca’ e di ja’ e i novi frati ti regalunu ncuna cosa, nommu ti sperdi pemmi mandi e’ frati ‘i Gerusalemmi?! Vabbonu Paulu?!
Paolo osserva Pietro attentamente, immobilizzato dal disgusto che prova ma non lascia trasparire nulla. Si volta per un attimo verso Barnaba, poi torna a guardare Pietro che attende la sua risposta:
Pa: Vabbonu Petru! No’ mi sperdu di frati ‘i Gerusalemmi!
Pi: U’ Signuri pemmi ti benerici!*

*ispirato alla Lettera ai Galati di Paolo

Nessun commento:

Posta un commento